به گزارش ایران بک لینک؛ نرخ پروفیل در بازارامروز؛

 

 

پروفیل

   

نوع و سایز

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

   
   

هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

پروفیل درب و پنجره

هر متر 2.44

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 20x10

شاخه

4.5

2,120

     
   

هر کیلو قوطی 25x10

شاخه

5.5

2,080

     
   

هر کیلو قوطی 30x10

شاخه

6.5

2,130

     
   

هر کیلو قوطی 25x25

شاخه

9

2,130

     
   

هر کیلو قوطی 20x20

-

7

2,050

     
   

هر کیلو قوطی 30x20

شاخه

9.5

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 30x50

شاخه

16

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 30x60

شاخه

17

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 40x40

شاخه

15

2,040

     
   

هر کیلو قوطی 60x40

شاخه

19

2,040

     
   

هر کیلو قوطی 40x100

شاخه

28

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 70x70

شاخه

27

2,030

     
   

هر کیلو قوطی 80x40

شاخه

23

2,040